Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1. Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

Artikel 2. Inspanningen schoonheidssalon 

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

 

Artikel 3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

 

Artikel 4. Betaling 

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen. 

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 6. Geheimhouding 

De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

 

Artikel 8. Garantie 

De salon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: 

–  De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt; 

– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; 

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; 

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

Artikel 10. Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelende specialiste. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter of mediator. 

 

Artikel 11. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

 

Artikel 12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

 

 

De hierna volgende artikelen hebben betrekking op consumenten die een abonnement met Skinworxz by Chantal gesloten hebben. Deze bepalingen gelden als aanvulling op de algemene voorwaarden.

 

Artikel 13. Abonnementen

Sub 1.  

1.1 De voorwaarden zoals vermeld in Artikel 13. Abonnementen zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen Skinworxz by Chantal en consument, hierna te noemen ‘abonnee’

1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden of afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnementformulier juist en volledig is ingevuld en getekend door zowel Skinworxz by Chantal als abonnee.

 

Sub 2

2.1  Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels vooruitbetaling betaling in contanten per maand, per pinbetaling per maand of door middel van een betalingsverzoek per maand van Skinworxz by Chantal. Dit betalingsverzoek dient binnen 14 kalenderdagen na dagtekening te zijn voldaan.

2.2 Indien betaling via een betalingsverzoek onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Skinworxz by Chantal de abonnee een herinnering sturen gericht tot het bij Skinworxz by Chantal bekende (digitale) adres. Indien de abonnee ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. Skinworxz by Chantal heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het abonnement toekomende behandeling.

2.3 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een betaling om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct in de salon worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten.

2.4 Indien om welke reden dan ook, de termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

2.5 Bij voortdurend verzuim zal Skinworxz by Chantal de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Skinworxz by Chantal – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.6 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Skinworxz by Chantal gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

 

Sub 3

3.1 Abonnee mag eens per kalendermaand voor de te kiezen behandeling komen. Bij het Skin Candy abonnement dient ook bij het inplannen van de afspraak doorgegeven te worden welke zone er onthaard gaat worden.

3.2 Abonnee kan tot 24 uur van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten vervalt de afspraak van die maand. De volgende afspraak kan pas weer de maand erna worden ingepland. Voorbeeld: u heeft een afspraak in februari en vergeet deze of u komt niet opdagen. Deze afspraak komt te vervallen en u krijgt een nieuwe afspraak in maart. Over deze maand wordt het abonnementsgeld niet gerestitueerd.

3.3 Bij alle abonnementen waarbij abonnee recht heeft op 1 behandeling per kalendermaand geldt; indien abonnee zelf toch meerdere afspraken in 1 kalendermaand plant wordt het reguliere tarief van de tweede of meerdere behandeling(en) gerekend.

 

Sub 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten. Het abonnementsformulier wordt getekend en de eerste termijn wordt in de salon betaald. 

2 Alle abonnementen worden aangegaan voor twaalf maanden, met ingang van de datum van de eerste betaling.